Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Prins Kunst Centrum

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.prinskunst.nl (hierna: Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Prins Kunst Centrum(hierna: Prins Kunst ) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Prins Kunst.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Prins Kunst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 Prins Kunst kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat de gegevens die u dient te verstrekken, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.

3.2 Prins Kunst garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Lees de privacy statement voor nadere informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met Prins Kunst.

4.2 De overeenkomst komt tot stand:
– indien u via de Website een product bestelt op het moment dat Prins Kunst uw bestelling bevestigt; of
– indien u in de winkel van Prins Kunst een product koopt op het moment dat deze producten aan u ter beschikking worden gesteld.

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Prins Kunst is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden of als u de bestelling bij de winkel van Prins Kunst zelf ophaalt. In geval van verzending van de bestelling streeft Prins Kunst ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen bij u te bezorgen mits het afleveradres in Nederland is.

5.2 Indien u producten bestelt die dienen te worden geïmporteerd of nog dienen te worden vervaardigd, gaat u ermee akkoord dat Prins Kunst geen garantie kan geven omtrent de leveringstermijnen van deze producten. Voor zover mogelijk zal Prins Kunst u informeren over de geschatte leveringstermijnen van deze producten.

5.3 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.5 Naleveringen geschieden franco huis, hetgeen betekent dat hiervoor geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Prins Kunst het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode particulier
7.1 Indien u als particulier (dus niet een professionele partij) een product bestelt via de Website bent u gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Prins Kunst zal alsdan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product in de oorspronkelijke staat, onbeschadigd en compleet is en voorzien is van de originele verpakking.

7.2 De kosten van het verzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Lid 1 van dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor producten die:
– tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw eigen specificaties;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn; en
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – Garantie / Reclame
8.1 Prins Kunst garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties die op de Website, in de winkel van Prins Kunst of op het product zelf worden gegeven.

8.2 Prins Kunst garandeert niet dat de door u bestelde producten (altijd) bij haar voorradig zijn alsmede dat de door u bestelde producten identiek zijn aan het aan u getoonde monster/voorbeeld van het betreffende product. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat er kleine afwijkingen kunnen zijn.

8.3 Prins Kunst geeft geen garantie omtrent de juistheid of volledigheid van de door haar personeelsleden gegeven adviezen met betrekking tot de door haar aangeboden producten. Meer in het bijzonder garandeert Prins Kunst niet dat de door u bestelde producten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze wenst te gebruiken.

8.4 U bent gehouden het geleverde product op het moment van de (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden en de op de website of op het product zelf vermelde specificaties.

8.5 U dient direct na ontvangst van het door u bestelde product dit product te onderzoeken en eventuele gebreken op de vrachtbrief van de vervoerder te melden. Eventuele gebreken die niet direct zichtbaar zijn behoren binnen 14 dagen na levering, schriftelijk of per e-mail aan Prins Kunst te worden gemeld. Prins Kunst zal binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Prins Kunst ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.6 Na verloop van de in artikel 8.5 genoemde garantietermijn is Prins Kunst gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.7 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten door u, wanneer u of een derde, zonder schriftelijke toestemming van Prins Kunst, wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of wanneer u de producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Prins Kunst blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Prijzen en betaling
10.1 De op de Website en in de winkel van Prins Kunst vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

10.2 De prijzen op de Website gelden alleen als u een overeenkomst sluit via de Website. De prijzen van de producten in de winkel van Prins Kunst kunnen in prijs verschillen met de producten op de Website.

10.3 Een bijdrage in de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u gemeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en plaats van aflevering. Bij bestellingen onder € 75,– (incl. BTW) brengt Prins Kunst de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten ten bedrage van € 5.00 bij u in rekening. Voor sommige producten zal Prins Kunst een extra toeslag in rekening brengen. Dit zal echter voorafgaand aan het moment van bestellen aan u worden gemeld.

10.4 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen.  Prins Kunst biedt u de volgende betaalmogelijkheden:
– contant als u in de winkel van Prins Kunst een product koopt.
– met IDEAL bij aankopen via de website.
– voor bezorgingen naar het buitenland zal Prins Kunst u om vooruitbetaling verzoeken.

10.5 Prins Kunst gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen, tenzij u met voorafgaande toestemming van Prins Kunst op rekening koopt.

Artikel 11 – Prijswijziging
Prins Kunst behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.

Artikel 12 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Prins Kunst niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Prins Kunst moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Prins Kunst kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Prins Kunst, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Prins Kunst niet gelieerd is.

13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Indien door Prins Kunst geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Prins Kunst jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties / reclame) is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van Prins Kunst jegens u is in ieder geval beperkt tot de directe schade tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf of door derde(n) aan wie u de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van Prins Kunst jegens u voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

14.4 Prins Kunst sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website of in de winkel van Prins Kunst onjuist, onvolledig of niet actueel is, adviezen die door de personeelsleden van Prins Kunst zijn gegeven, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Prins Kunst, waaronder de Website, door een derde.

14.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Prins Kunst of haar ondergeschikten.

Artikel 15 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Prins Kunst heeft geen zeggenschap over deze websites. Prins Kunst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17 – Diversen
17.1 De administratie van Prins Kunst geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

17.2 Prins Kunst is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

17.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Prins Kunst zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Prins Kunst aangepast worden. Prins Kunst adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of op enige wijze samenhangen met de door u met Prins Kunst gesloten overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.